Combo Tiêu Chuẩn

012.200.000

Dưới đây là Combo tiêu chuẩn cho một quán trà sữa:

7.500.000
8.000.000
2.900.000
3.100.000
2.200.000
440.000
2.990.000
4.890.000
12.200.000
1.400.000
1.400.000
Liên hệ